Algemene Voorwaarden Almere Lenteloop

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: recreatieve Lenteloop Almere.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement zowel op individuele basis als via sponsoring van een bedrijf.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
d. Organisator Lenteloop Almere commissie van AV.Almere 81.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2: Deelname
2.1 Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de organisator voor dit evenement vastgestelde minimumleeftijd van 4 jaar heeft bereikt.
2.2 De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan dan wel incassomachtiging heeft afgegeven en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.3 De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten nemen.
2.4 Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de organisator over te dragen aan een derde.
2.5 Indien een Deelnemer aan het onderdeel 30km, 20km, 10km, 5km,
Kids Runen mini kidsrun is verhinderd aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook bij wijziging van de afstand waarvoor
ingeschreven is, vindt geen restitutie van inschrijfgeld, of deel daarvan, plaats.
Wijziging naar een hogere afstand kan mits betaling van het verschil met de prijs van
de hogere afstand alleen na overleg met de Organisator. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld inclusief bestelde extra’s, en/of betalingen voor het goede doel en dit ongeacht daadwerkelijke deelname. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, kan de Deelnemer kiezen voor een voucher voor het volgende Evenement of afzien van deze optie met andere woorden doneren van het inschrijfgeld. Kan de Deelnemer geen gebruik maken van de voucher tijdens het volgende Evenement dan kan de Deelnemer na het einde van de vouchertermijn het inschrijfgeld terugbetaald krijgen. De deelnemer dient daarvoor een aanvraag te doen bij de Organisatie. Mocht een Deelnemer bij voorbaat niet kunnen meedoen aan het volgende evenement dan kan de Deelnemer terugbetaling van het Inschrijfgeld vragen bij de Organisatie. Onder “inschrijfgeld” wordt mede verstaan een eventuele donatie aan het door de Organisator aan het Evenement eventueel verbonden goede doel. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.

2.6 De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Lenteloop Almere of onderdelen daarvan af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1 Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een
nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
3.4 De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisator adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren.
3.5 De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4: Persoonsgegevens
De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst tevens toestemming om de tijdens het evenement gemaakte foto’s en filmmateriaal door de organisatie te laten gebruiken voor pr- doeleinden van het evenement.

Artikel 5: Geschillenregeling
Geschillen tussen de organisator en de deelnemer worden door arbitrage beslecht. Dit overeenkomstig het arbitragereglement van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 6: Diskwalificatie
De wedstrijdleiding en door de wedstrijdleiding aangewezen personen hebben het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.

Artikel 7: Opvolgen instructies
Instructies van hulpdiensten, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

Artikel 8: Verkeersregels
De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisatie ontheffing verleend is.